Rote Keil

General Category => General Discussion => ข้อความที่เริ่มโดย: keil ที่ มิถุนายน 22, 2022, 06:24:45 PM

หัวข้อ: เลื่อยไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: keil ที่ มิถุนายน 22, 2022, 06:24:45 PM
(https://irontriax.com/wp-content/uploads/2021/04/1619245116436.jpg)
ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ เลื่อยโซ่ยนต์ และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ผู้ใดมีการผลิต นำเข้า หรือครอบครอง เลื่อย โซ่ยนต์ ที่มีกำลังเครื่องตั้งแต่ 1 แรงม้าขึ้นไป และแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป
จะต้องมีใบขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง เนื่องจาก เลื่อยโซ่ยนต์ และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีกําลังเครื่องตั้งแต่ 1 แรงม้าและมีขนาดบาร์ตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการตัดไม้ทําลายป่าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงได้กําหนดให้ เลื่อยโซ่ยนต์ และส่วนประกอบของ เครื่องมือช่าง

เลื่อยโซ่ยนต์ ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ ที่ไม่ได้มีใบขออนุญาต ผู้ผลิต นำเข้า หรือครอบครอง มีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา ๑๗ จำคุกไม่ เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและริบเลื่อยโซ่ยนต์
ปัจจุบัน เลื่อยยนต์ และ เลื่อยไฟฟ้า (https://irontriax.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/) ที่มีจำหน่ายกันทั่วไปในท้องตลาดเป็น เลื่อยโซ่ ขนาดเล็กกะทัดรัด ที่มีกำลังเครื่องไม่เกิน 1 แรงม้า (745.7 วัตต์) และมีขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว ซึ่งไม่เกินข้อกำหนดของกฎกระทรวง สามารถมีไว้ครอบครองได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่ต้องมีใบขออนุญาต เลื่อยยนต์ และ เลื่อยไฟฟ้าขนาดเล็ก

ถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท เช่น การตัดไม้  ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ แต่ไม่เหมาะกับการดัดแปลงเครื่องเพื่อนำไปใช้ตัดไม้ใหญ่ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้ เลื่อยยนต์ และ เลื่อยไฟฟ้า มีน้ำหนักเบา มีระบบป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น หินเจียร (https://irontriax.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3/)